FAQ

Unclaimed Assets International B.V.


Genealogen en Internationaal Erfrechtelijk Onderzoekers

De 10 meestgestelde vragen

1. Wie is de overledene en in welke relatie sta ik tot deze persoon?


Tenzij de naam van de overledene u reeds bekend is of het gaat om iemand die dicht bij u staat, vertellen wij u vooraf niet wie de erflater is. Dit heeft te maken met ons verdienmodel. Wij hebben veel tijd en moeite gestoken in het opsporen van de wettelijke erfgenamen van deze erflater en krijgen alleen een vergoeding voor het verrichte werk indien wij met succes een claim indienen namens de erfgenamen. Om te voorkomen dat erfgenamen met door ons verstrekte informatie zelf aan de slag gaan, behouden we ons het recht voor de naam van de erflater pas te ontsluiten als alle overeenkomsten ondertekend retour zijn gekomen.


2. Kunt u vertellen wat de omvang van de nalatenschap is?


In veel gevallen beschikken wij niet over exacte cijfers. Dat kan komen doordat de omvang nog moet worden vastgesteld of doordat de omvang weliswaar bij derden bekend is, maar niet wordt gepubliceerd. Zo zijn er maar weinig overheden en notarissen die dergelijke informatie aan derden verstrekken of openbaar maken. In verband met de aangescherpte privacywetgeving wordt informatie over de hoogte en samenstelling van een nalatenschap door de overheid alleen aan een belanghebbende medegedeeld.


Dit betekent dat, tenzij wij een met bewijsstukken onderbouwde claim indienen namens een belanghebbende, wij veelal niet kunnen zeggen hoe hoog de nalatenschap is. Hooguit zou een schatting kunnen worden gegeven. De genoemde claim kan pas worden ingediend indien er - om onze financiële belangen te beschermen - met de erfgenamen een overeenkomst is gesloten. Er is dus sprake van een kip-en-eiprobleem. Voor de meeste zaken die wij oppakken geldt derhalve dat de waarde vooraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld en wij dus het risico lopen verlies te lijden. De opbrengst kan immers lager liggen dan de kosten die we moeten maken om de zaak op te lossen. Natuurlijk is het wel zo dat wij alleen tijd en energie stoppen in zaken die naar ons idee de moeite waard zijn.


3. Hoe hoog is uw courtage? Moet ik u ook iets betalen als men de claim afwijst?


U bent ons niets verschuldigd indien een claim om wat voor reden dan ook niet slaagt. Wij bieden onze dienstverlening aan op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat wij al het risico dragen en dat u slechts bij succes het afgesproken percentage aan ons moet betalen. Het gaat in beginsel ook altijd om een all-in prijs. Dat wil zeggen dat ook de kosten van akten van de Burgerlijke Stand, uittreksels uit bevolkingsregisters, de kosten van beëdigde vertalingen, juridische kosten (procesvertegenwoordiging, verklaring van erfrecht etc.) en andere verschotten zijn inbegrepen.


Marktconform zijn percentages tussen de 25 - 35%. Vaak moet de courtage gedeeld worden met collega's in verschillende landen. Op kosten en belastingen die van overheidswege worden opgelegd hebben wij geen invloed. Die zijn dan ook niet inbegrepen bij de fee. In dit kader noemenswaardig is dat in sommige buitenlanden geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Erfbelasting is bovendien altijd procentueel; u betaalt dus per definitie (veel) minder dan u ontvangt.


4. Moet ik de nalatenschap delen met andere erfgenamen?


Totdat een onderzoek voltooid is, kunnen er nog nieuwe erfgenamen bekend worden. Vooraf is voor ons niet in te schatten hoe groot uw erfdeel zal zijn. Dit is ook afhankelijk van welk recht er van toepassing is. In sommige Staten van Amerika kijkt men bijvoorbeeld naar naaste nog in leven zijnde of later dan erflater overleden familie. Iedereen die in dezelfde graad staat tot u erft dan vervolgens een gelijk deel. Bij een later overleden erfgenaam komen diens erfgenamen in diens plaats. Vooroverlijden leidt niet altijd tot plaatsvervulling. We maken bij dit voorbeeld een voorbehoud, omdat het van Staat tot Staat kan verschillen in de Verenigde Staten.


In Nederland is dat heel anders geregeld. Als er geen testament is, leidt een vooroverlijden tot plaatsvervulling. De kinderen van de eerder overleden erfgenaam komen dan in diens plaats. Indien iemand later overlijdt dan de erfgenaam, komt diens erfdeel toe aan diens erfgenamen. Het vorenstaande kan tot bijzondere situaties leiden. Zo kan op een deel van een Amerikaanse nalatenschap ineens Indonesisch recht van toepassing zijn. Dat vereist lokale expertise. Bovendien moet altijd worden gecontroleerd of er al dan niet testament is opgesteld. In sommige landen kan dat nog onderhands (dus handgeschreven en zelf opgesteld, zonder de notaris te bezoeken).


5. Wie kan er aanspraak maken op een nalatenschap als er geen testament is?


Als er geen testament is, regelt de wet wie er erft. Wie dat is, hangt af van het recht dat op de nalatenschap van toepassing is. Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar de Europese erfrechtverordening en het Haags erfrechtverdrag van 1989. Meestal moet iemand een bepaalde nationaliteit hebben of enige tijd in een bepaald land hebben gewoond, voordat het recht van dat land van toepassing is. In de meeste landen is het als volgt geregeld. Erfgenamen zijn achtereenvolgens de volgende personen, waarbij een hogere categorie het erven in een lagere uitsluit.


1. De echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen (of hun afstammelingen);

2. de ouders en de broers en zussen (en hun afstammelingen);

3. de grootouders (en hun afstammelingen);

4. de overgrootouders (en hun afstammelingen).


Het betreft hier een vereenvoudigde weergave van de erfopvolging. In Nederland geldt dan voor het versterferfrecht ook nog dat de nalatenschap feitelijk geheel naar de echtgenoot gaat indien de overledene op het moment van overlijden 1) getrouwd is en 2) afstammelingen heeft. Die afstammelingen krijgen een niet-opeisbare vordering die onder meer (pas) kan worden uitgewonnen op het moment dat de echtgenoot overlijdt.


6. Wordt u ingehuurd door de overheid om erfgenamen op te sporen?


Het antwoord luidt negatief. Wij werken niet voor de overheid. Indien geen naaste verwanten worden gevonden is het goed gebruik onder overheden om zich te ontfermen over een nalatenschap. De overheid is bevoegd om goederen te verkopen en om te zetten in contanten. De opbrengst wordt vervolgens geconsigneerd en kan door rechthebbenden gedurende een bepaalde termijn worden geclaimd. Deze termijn verschilt per land; soms is dit 5 jaar, soms 10 jaar of - zoals in Nederland - 20 jaar. Nadat deze periode is verstreken, kunnen rechthebbenden hun rechten niet meer doen gelden. Het geld zal dan zijn vervallen aan de Staat. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen; in weerwil daarvan komt het helaas nog steeds voor dat nalatenschappen niet terechtkomen bij de mensen die er recht op hebben.


7. Hoe lang duurt het voordat ik over mijn erfdeel kan beschikken?


We zouden u graag een termijn noemen, maar de ervaring leert dat op deze vraag geen eenduidig antwoord kan worden gegeven. Bij nalatenschappen uit de Verenigde Staten of Canada moet u al snel denken in jaren. Een Nederlandse nalatenschap kan vaak binnen 6-9 maanden worden uitgekeerd. We doen er uiteraard alles aan om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wij hebben hier zelf natuurlijk ook een belang bij: zolang er niets aan u wordt uitgekeerd, ontvangen wij onze vergoeding niet.


8. Kunt u aan mij de adressen van de andere erfgenamen verstrekken? Of een kopie van de stamboom?


Uit privacyoverwegingen kunnen we aan dit verzoek niet zonder meer gehoor geven. Als men ons toestemming geeft persoonsgegevens met u te delen, is dit uiteraard geen probleem. Het is ook mogelijk om uw gegevens te verstrekken aan de andere erfgenamen met het verzoek contact met u op te nemen.


Een kopie van de stamboom kan, in beginsel met uitzondering van de in leven zijnde mensen, altijd aan u worden verstrekt. Dit zullen we na afloop van de zaak dan ook met plezier doen.


9. Kan ik zelf niet een claim indienen? Waar heb ik u eigenlijk voor nodig?


U heeft het volste recht om zelf een claim in te dienen. U dient zich wel te realiseren dat wij in dat geval niet gehouden zijn om de informatie die ons bekend is met u te delen. We zullen dit alleen doen indien daar een marktconforme vergoeding tegenover staat. Daarnaast dient u zich te beseffen dat erfgenamenonderzoek een vak is (veelal uitgeoefend door historici en juristen) en dat u een claim met bewijsstukken zult moeten onderbouwen. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar is in de praktijk een ingewikkelde klus.


U zult naast gewaarmerkte akten van de Burgerlijke Stand ook idem uittreksels uit het bevolkingsregister moeten aanleveren, beëdigd vertaald en voorzien van apostille of gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van het betreffende buitenland. U moet bewijzen dat er geen testament was en zult ook moeten vaststellen of er sprake is van huwelijksvoorwaarden. Daarnaast moet u alle andere erfgenamen in kaart moeten brengen, wiens medewerking u nodig heeft, want een nalatenschap kan alleen worden verdeeld door de gezamenlijke erfgenamen.


Bij een later overlijden in een ander land vindt vererving volgens de regels van dat land plaats. Zo kan er in één nalatenschap sprake zijn van vererving volgens bijvoorbeeld zowel Nederlands als Hongaars recht. Ook daarin zult u zich moeten bekwamen en zeer waarschijnlijk heeft u bijstand van een advocaat nodig bij procedures in het buitenland. Wij raden u dit alles af en niet enkel omdat wij er dan niets aan verdienen. Wij hebben de expertise in huis en het juiste netwerk om het proces efficiënt en succesvol af te ronden. Neemt u hierin geen risico's, want dat kan betekenen dat u rechten prijsgeeft.


10. Ik dacht altijd dat notarissen erfgenamen opsporen. Hoe zit dat eigenlijk?


De bevoegdheid ligt in een nalatenschap bij de executeur, de vereffenaar en/of de gezamenlijke erfgenamen. We hebben het dan over de beheersbevoegdheid en de beschikkingsbevoegdheid. De notaris speelt hierin als zodanig geen rol. Wel kan een executeur bijvoorbeeld een boedelnotaris benoemen. Executeurs en vereffenaars moeten in kaart brengen wie de erfgenamen zijn, want ze zullen het beheer moeten overdragen aan deze erfgenamen als ze klaar zijn met hun werkzaamheden. Verdeling is een aangelegenheid van de gezamenlijke erfgenamen. Soms moet een notaris een verklaring van erfrecht opstellen op verzoek van één of meerdere erfgenamen. In dat geval kan het zijn dat de notaris een gespecialiseerd bureau als het onze benadert met het verzoek erfgenamenonderzoek (in het buitenland) te verrichten.

Onze diensten

Slapende tegoeden claimen


Dienstverlening en netwerk

Als een erflater overlijdt zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen echtgenoot en kinderen zijn, worden de ouders en broers en zussen dan wel hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen.


Wanneer er ook in die categorie geen erfgenamen worden aangetroffen, gaan we op zoek naar neven en nichten (ooms en tantes zijn vaak al overleden) of hun afstammelingen.


Het opsporen van erfgenamen is vaak zeer ingewikkeld en vereist een hoge mate van genealogische, historische en juridische vakkennis. Dit klemt te meer wanneer families door oorlog of armoede zijn verscheurd en wijd verspreid zijn.

Als een erflater overlijdt zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen echtgenoot en kinderen zijn, worden de ouders en broers en zussen dan wel hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen.


Wanneer er ook in die categorie geen erfgenamen worden aangetroffen, gaan we op zoek naar neven en nichten (ooms en tantes zijn vaak al overleden) of hun afstammelingen.


Het opsporen van erfgenamen is vaak zeer ingewikkeld en vereist een hoge mate van genealogische, historische en juridische vakkennis. Dit klemt te meer wanneer families door oorlog of armoede zijn verscheurd en wijd verspreid zijn.

Openingstijden

Maandag - vrijdag


09:00 - 17:00


Zaterdag


Gesloten


Zondag


Gesloten


Contact